آيا بخاري که از ادرار بر مي‏خيزد، نجس کننده است؟

آيا بخاري که از ادرار بر مي‏خيزد، نجس کننده است؟

خود آن نجس نيست و در نتيجه نجس کننده نيز نمي‏باشد.