چه هنگام، رطوبت منجر به انتقال نجاست مي‏شود؟ و آيا رطوبت عرقي که از کف دست و يا کف پا ترشح مي‏شود، براي انتقال نجاست کافي است؟

چه هنگام، رطوبت منجر به انتقال نجاست مي‏شود؟ و آيا رطوبت عرقي که از کف دست و يا کف پا ترشح مي‏شود، براي انتقال نجاست کافي است؟

رطوبت، در صورتي منتقل کنندة نجاست است که با چيزي ديگر تماس داشته باشد. و همچنين بر جسمي که به آن سرايت مي‏کند، آشکار و واضح باشد. در غير اين صورت، منتقل کنندة نجاست نيست.