آيا تعرق بدن مانند کف پا، به‏طور حتم منجر به انتقال نجاست مي‏شود؟

آيا تعرق بدن مانند کف پا، به‏طور حتم منجر به انتقال نجاست مي‏شود؟

اگر عرق عادي و اندک باشد، منجر به انتقال نجاست نمي‏شود؛ و در صورت شک به نجاست چيزي، به عدم نجاست آن حکم مي‏کنيم.