چگونه مي‏توان بين تعرق ساده و غير آن تفاوت قائل شد؟

چگونه مي‏توان بين تعرق ساده و غير آن تفاوت قائل شد؟

تعرق ساده به گونه اي است که رطوبت در هنگام برخورد با جاي ديگر، به آن منتقل نشود، و تعرق شديد آن است که مانند باقيماندة آب ريخته شده بر جسم، ديده شود.