آيا زمين کف حمام نجس است يا خير؟

آيا زمين کف حمام نجس است يا خير؟

به لحاظ شرعي همه چيز براي شما پاک است تا اينکه علم يابي که نجس شده؛ ونمي‏توان بر زمين، حکم نجاست کرد، مگر زماني که عين نجاست يا آنچه که از طريق رطوبت سرايت کننده با عين نجاست متنجس گردد، با زمين تماس يابد؛ لذا با عدم علم به اين موضوع، بنا بر طهارت زمين گذاشته مي‏شود.