آيا مي‏توان بر پاکي کف اتوبوس يا امثال آن حکم کرد با اينکه مي‏دانيم افرادي هستند که به پاکي، اهميتي نمي‏دهند؟

آيا مي‏توان بر پاکي کف اتوبوس يا امثال آن حکم کرد با اينکه مي‏دانيم افرادي هستند که به پاکي، اهميتي نمي‏دهند؟

خيابان و يا کف اتوبوس و يا چيزهاي ديگر نجس به حساب نمي‏آيد؛ تا وقتي که با ديدن نجاست و موارد آن مطمئن نشويم.