ما مجموعه‏اي از کا

ما مجموعه‏اي از کارمندان هستيم که از نبود توالت شرقي رنج مي‏بريم. لذا از توالت غربي استفاده مي‏کنيم و در هنگام طهارت گرفتن، گاهي مقداري آب و يا قطراتي توالت بر بدن ما مي‏ريزد که به ناچار نمازمان را تا رسيدن به منزل به تأخير مي‏اندازيم تا بدن و لباسهايمان را پاک کنيم و سپس نماز بخوانيم؛ تکليف ما چيست؟

چاره‏اي نداريد جز اينکه نماز را تا وقتي که وقتش باقيست، به تأخير بياندازيد؛ يا اينکه لباس پاک به همراه بياوريد و موضع نجاست بر بدن خود را پاک کنيد. اين درحالي است که مطمئن باشيد، آبي که از توالت مي‏ريزد نجس است؛ در غير اين صورت، از آنجايي که آب در جرياني که از توالت مي‏آيد به آب کر متصل است و لذا آبي که از آن جدا مي‏شود، پاک است.