آيا کفشي که با آن درخيابان راه مي‏رويم پاک است؟ و آيا آن چيزي که به وسيلة رطوبت سرايت کننده، به کفش برخورد کرده است، پاک است؟

آيا کفشي که با آن درخيابان راه مي‏رويم پاک است؟ و آيا آن چيزي که به وسيلة رطوبت سرايت کننده، به کفش برخورد کرده است، پاک است؟

در اين موارد بنا بر پاکي کفش و هرچيزي ديگري که با آن تماس داشته باشد، مي‏گذرايم حتي اگر از طريق رطوبت تماس داشته باشد.