اگر از نجاست کف کفش مطمئن نباشم و رطوبت سرايت کنندة ناشي از آب وجود داشته باشد، آيا مي‏توانم کف کفش را پاک به حساب آورم؟

اگر از نجاست کف کفش مطمئن نباشم و رطوبت سرايت کنندة ناشي از آب وجود داشته باشد، آيا مي‏توانم کف کفش را پاک به حساب آورم؟

همه چيز براي شما تا وقتي که علم پيدا کنيد که نجس شده است، پاک است؛ لذا در سوال فوق بنا بر طهارت و پاکي است.