آيا مي‏توان غبار را به دو نوع متنجس و پاک تقسيم کرد؟

آيا مي‏توان غبار را به دو نوع متنجس و پاک تقسيم کرد؟

ممکن است غبار متنجس وجود داشته باشد ولي دشوار است که به اين قطع برسيم که ذرات غبار از نجس کننده‏ها باشد، لذا به خاطر وجود شک، حکم به پاکي غبار مي‏کنيم.