آيا صابون و مواد شويندة ديگر، لباس و چيز هايي که با آنها تماس دارند را، نجس مي‏کنند؟

آيا صابون و مواد شويندة ديگر، لباس و چيز هايي که با آنها تماس دارند را، نجس مي‏کنند؟

صابون و شويندة ديگر، مواد پاکند و لباس و بدن و چيزهاي ديگري که با آنها شسته مي‏شوند، نجس نمي‏شود.