اگر قالي با مني نجس شود و عين نجاست با دستمال کاغذي پاک شود و پس از آن، محل نجس شده را با آب پاک کنيم، آيا آب شوينده نجس است يا پاک؟

اگر قالي با مني نجس شود و عين نجاست با دستمال کاغذي پاک شود و پس از آن، محل نجس شده را با آب پاک کنيم، آيا آب شوينده نجس است يا پاک؟

آب شوينده در اين صورت، پاک است.