آيا آبي که براي طهارت استفاده مي‏شود اگر بر روي اعضاي بدن بريزد، پاک به حساب مي‏آيد و يا هنگا

آيا آبي که براي طهارت استفاده مي‏شود اگر بر روي اعضاي بدن بريزد، پاک به حساب مي‏آيد و يا هنگامي که بر روي بدنة توالت ريخته شود سپس قطراتي به بدن باز گردد، آيا آب برگشته، پاک به حساب مي‏آيد؛ با علم به اينکه بدنة توالت به طور حتم نجس است؟

از آنجايي که آب از نوع آب کثير مي‏باشد پس مقدار قطرات برگشته از کاسه‏ ي توالت، نجس نيست و همچنين اطراف کاسة توالت، به خاطر عدم انتقال عين نجاست به آن، نجس نمي‏شود؛ حتي اگر آب استفاده شده در طهارت قليل باشد.