لباس ها را در ماشين لباسشويي اتوم

لباس ها را در ماشين لباسشويي اتوماتيک شستم، ولي بعد از اتمام شستن لباس ها، ديدم که عين نجاست هنوز بر روي يکي از لباس ها باقي مانده است، حکم لباس هايي که همراه آن بوده است، چيست؟

لباس هاي که همراه آن بوده است، اگر به تماس آنها با عين نجاست يقين نداشته باشيد، پاک است و حتي به مجرد احتمال به اينکه آن لباس متنجس، دور خود پيچيده و محل نجاست در داخل لباس، از لباس هاي ديگر دور مانده است، بقية لباس ها پاکند.