آيا هنگامي که دست، جسم خشک نجسي را لمس کند، نجس به حساب مي‏آيد؟

آيا هنگامي که دست، جسم خشک نجسي را لمس کند، نجس به حساب مي‏آيد؟

لمس موضع نجاست، در حالي که موضع و دست يا لباس خشک است، به نجاست دست منجر نمي‏گردد.