لبم زخمي شد و زخم، گاهي خونريزي داشت و گاهي بند مي‏آمد، و منتظر بند آمدن

لبم زخمي شد و زخم، گاهي خونريزي داشت و گاهي بند مي‏آمد، و منتظر بند آمدنش ماندم. بعد از اينکه وضو گرفتم، از زخم مقدار خيلي کمي خون، خارج شد. حکم وضو و آبي که با آن وضو گرفتم در حالي که مقداري از آن بر لباسم ريخت، چيست؟

وقتي که از بند آمدن خون مطمئن شدي اقدام به طهارت و وضو گرفتن نمودي و اگر بعد از آن خون خارج شود، اشکالي ندارد؛ چرا که بنا را بر خروج خون بعد از وضو و پاکي لب، در حين وضو و در نتيجه پاک بودن آبي که با لب تماس داشته است، مي‏گذرايم.