در صورت پاشيده شدن چند قطره آب در حين شستن و تطهير لباس از ادرار، آيا اين قطرات به هر چيزي که برخورد کند، آن را نجس مي‏کند يا خير؟

در صورت پاشيده شدن چند قطره آب در حين شستن و تطهير لباس از ادرار، آيا اين قطرات به هر چيزي که برخورد کند، آن را نجس مي‏کند يا خير؟

اگر عين نجاست باقي باشد و قطرات پيش از تکميل طهارت بپاشد و آب نيز قليل باشد، هر چيزي که قطرات آب به آن برخورد کند، نجس مي‏شود. در غير اين صورت، قطرات آب نجس کننده نيست.