در هنگام غسل دادن ميّت، مقداري آب از جسد بر روي لباس يا بدنم مي‏ريزد، آيا اين آب نجس است يا پاک؟

در هنگام غسل دادن ميّت، مقداري آب از جسد بر روي لباس يا بدنم مي‏ريزد، آيا اين آب نجس است يا پاک؟

آبي که کر نباشد و پيش از تمام شدن غسل مستقيماً از روي جسد ميّت بريزد، نجس است. ولي عمل مرده شور در شستن دست و ابزار غسل در انتهاي امر، به تبع طهارت ميّت، باعث طهارت و پاکي مي‏شود.