آيا درون چشم نجس مي‏شود؟

آيا درون چشم نجس مي‏شود؟

درون چشم و همچنين تمام اجزاي دروني بدن انسان، نجس نمي‏شود.