آيا مجراي مهبل پاک است يا نجس؟

آيا مجراي مهبل پاک است يا نجس؟

اجزاي داخلي جسم، از جمله درون فرج، حکم نجاست ندارد.