آيا داخل بدن نجس مي‏شود؟ به عنوان مثال اگر مکلف، مقداري از غذاهاي نجس را بخورد؟

آيا داخل بدن نجس مي‏شود؟ به عنوان مثال اگر مکلف، مقداري از غذاهاي نجس را بخورد؟

وقتي که شخصي غذاهاي نجس بخورد، به نجاست داخل بدن وي حکم نمي‏گردد.