: اگر ظرف‏هاي درون يخچال ب

: اگر ظرف‏هاي درون يخچال با چيز نجسي مجاورت داشته باشند، آيا بدون اينکه با هم برخوردي داشته باشد وبر اساس رطوبتي که هنگام خارج کردن ظرف بر آن ظاهر مي‏شود، نجس مي‏گردد؟

اين امر موجب انتقال نجاست نمي‏شود، بويژه با نبود عين نجاست بر روي ظرف.