متوجه شديم که در منبع آب بالاي منزلمان، مدتي است که گربه اي افتاده که کاملاً در آب مخلوط شده، و ما از آب منبع براي طهارت و وضو و غيره استفا

متوجه شديم که در منبع آب بالاي منزلمان، مدتي است که گربه اي افتاده که کاملاً در آب مخلوط شده، و ما از آب منبع براي طهارت و وضو و غيره استفاده مي‏کرديم ولي متوجه هيچ تغييري در اوصاف آب نشديم. اخيرا متوجه شديم که بوي آب تغيير کرده که پس از بررسي منبع، گربه‏اي را پيدا کرديم که در آب افتاده بود. حکم اعمال و واجباتمان در مدت زماني که گربه در آب افتاده بود و ما از آب براي طهارت، وضو، غسل، شست وشو و غيره استفاده مي‏کرديم، چيست؟

در اين مورد بنا را بر صحت غسل ها و وضو ها و طهارت گرفتن ها مي‏گذرايم و اين امر مبتني بر قاعدة طهارت در حالت شک است.