اگر در طهارت و نجاست يک چيز شک داشتم به کدام يک حکم کنم؟

اگر در طهارت و نجاست يک چيز شک داشتم به کدام يک حکم کنم؟

در چنين موردي به طهارت و پاکي حکم مي‏کنيم. همه چيز براي شما پاک است تا اينکه علم يابيد که نجس شده است.