نظر جناب‎عالي اين است که شي متجنس اگرچه بذاته نجس است اما

نظر جناب‎عالي اين است که شي متجنس اگرچه بذاته نجس است اما نجاست را منتقل نمي‎کند، آيا اين گفته بر طفلي که پوشاکي بر او پوشانده‏اند و روي آن سه لايه لباس است صدق مي‎کند؟ در اين وضعيت اگر نم از پوشاک به لباس بيروني نفوذ کند، آيا مي‎توانيم مفهوم سابق را به‎کارگيريم و در عين نجس دانستن پوشاک که واسطة نجاست است، لباس هاي بيروني را پاک بدانيم؟

مراد از تعدد واسطه هاي نجاست اين است که بعضي چيزها با چيزهاي ديگر نجس گردد نه اينکه عين نجاست از جسمي به جسم ديگر منتقل گردد. عين نجاست گرچه واسطه‏هاي متعدد وجود داشته باشد، موجب نجاست مي‎‎گردد. يکي از اين موارد، سؤال فوق است. مراد ما از اين گفته اين است که اگر به عنوان نمونه ادرار روي زمين ريخته و خشک و نابود گردد، در اين وضعيت اگر شخصي با پاهاي نمناک روي آن رود، در اين صورت پاهاي او که در اثر تماس با اين نقطه، متنجس شده است، نجس دوم به‎حساب مي‎آيد. فرشي که او روي آن گام مي‎گذارد، نجس نمي‎کند، اما اگر او پاي خود را روي خود ادرار پيش از آنکه خشک گردد، بگذارد، پاي او و همچنين فرش، نجس مي‎گردد، زيرا خود ادرار باقي است و منتقل مي‎گردد.