بخشي

بخشي از زمين با خون نجس گرديد، عين نجاست را با ماليدن پارچه نمناک از ميان برداشتند و سپس همه اطاق، از جمله محلي را که با پارچه متنجس شده بود را با پارچه ماليده‏اند. آيا با اين کار، نجاست به همه بخش هاي اطاق پخش شده است؟ اگر جواب مثبت است آيا نجاست در صورتي که زمين نمناک باشد و پا روي آن بگذاريم، به پا سرايت مي‏کند؟ اگر نجاست به پاسرايت مي‏کند آيا پا نجس اول به حساب مي‏آيد يا اينکه متنجس؟، زيرا عين نجاست را بي واسطه لمس نکرده است.

نجاست به جاهاي ديگر پخش نمي‏گردد، همچنان‎که پا و غير آن از طريق اين تماس مستقيم با جاهاي ديگر(نه محل خاص نجاست) نجس نمي‏گردد، زيرا آن محل خاص از زمين، متنجس اول به حساب مي‏آيد وقطعه نمناکي که به زمين ماليديم، متنجس دوم است وجاهاي ديگر اطاق با تماس با اين نقطه، نجس نمي‏گردد، چون اين جاها تماس گيرنده سوم به حساب مي‏آيد.