آيا متنجس اول، نجس کننده است؟

آيا متنجس اول، نجس کننده است؟

چيزي که با عين نجاست، نجس مي‏گردد، حکم نجس را دارد و با آنچه تماس مي‏يابد در صورت داشتن رطوبت مسري، نجس مي‏کند.