متنجس دوم چيست؟

متنجس دوم چيست؟

متنجس دوم، چيزي است که از طريق تماس شيء متنجس که با عين نجاست، نجس شده است، نجس مي‏گردد.