اگر آب بر خوني بيفتد که بر ف

اگر آب بر خوني بيفتد که بر فرش است، آيا اين آب متنجس اول به حساب مي‏آيد يا متنجس دوم؟ و اگر متنجس اول باشد و در آب ديگر بريزد، آن آب متنجس اول به حساب مي‏آيد يا متنجس دوم؟

آبي که با خون تماس يافته است، متنجس اول است و آب دوم که با اين آب برخورد کرده است، اگر آب اول قليل باشد و در درون آب دوم زوال يابد، آب دوم متنجس دوم است.