آيا زميني که با عين نجاست، متنجس شده است پس از زوال نجاست، متنجس اول به حساب مي‏آيد يا متنجس دوم؟

آيا زميني که با عين نجاست، متنجس شده است پس از زوال نجاست، متنجس اول به حساب مي‏آيد يا متنجس دوم؟

متنجس اول به حساب مي‏آيد. و آنچه که از طريق رطوبت با آن تماس مي‏يابد، متنجس دوم به حساب مي‏آيد و لذا نجس نمي‎کند.