اگر جايي از سجاده يا تخت خواب با ادرار نجس گردد، آيا اين محل متنجس اول به حساب مي‏آيد و

اگر جايي از سجاده يا تخت خواب با ادرار نجس گردد، آيا اين محل متنجس اول به حساب مي‏آيد و پس از مدتي که ادرار در اين محل، خشکيده و من با دست مرطوب آن‎جا را لمس کردم، آيا دستم متنجس دوم به حساب مي‏آيد که نجاست را به چيزهاي ديگر منتقل نمي‏کند؟ با علم به اينکه من محل دقيق نجاست را نمي‏دانم و اگر بر محل نجاست پس از خشک شدن مکان، آب بريزيم، آيا متنجس، اول يا دوم به حساب مي‏آيد؟

دست شما متنجس دوم به حساب مي‏آيد ونجاست را به آنچه همراه با رطوبت لمس مي‏کنيد، منتقل نمي‏کند و اگر پس از زوال نجاست در اين محل،آب جاري گردد، اين محل پاک مي‏گردد و اگر اين محل بدون جاري شدن آب با نجاست مرطوب گردد، پس از آنکه اصل نجاست زايل گردد، متنجس دوم به حساب مي‏آيد.