اگر بعضي از قسمت ها با زمين نجس تماس يابد و سپس با چيزي پاک برخورد کند، آيا آن چيز متنجس مي‏گردد؟

اگر بعضي از قسمت ها با زمين نجس تماس يابد و سپس با چيزي پاک برخورد کند، آيا آن چيز متنجس مي‏گردد؟

اگر عين نجاست در آب نباشد، آن چيز نجس نمي‏گردد، زيرا آب پخش شونده متنجس دوم به حساب مي‏آيد و در اثر ملاقات، چيزي را نجس نمي‏کند.