وقتي آب پاک به زمين دستشويي که در آن ادرار خشک وجود دارد بريزد و سپس به لباس و بدن پخش گردد، آيا بدن و لباس متنجس مي‏گردد؟

وقتي آب پاک به زمين دستشويي که در آن ادرار خشک وجود دارد بريزد و سپس به لباس و بدن پخش گردد، آيا بدن و لباس متنجس مي‏گردد؟

خير، متنجس نمي‏گردد، زيرا آب پخش شونده متنجس دوم است و چيز ديگر را در اثر برخورد، نجس نمي‏کند.