در هنگام شستن لباس نجس شده با ادرار در ماشين لباس شويي، آيا

در هنگام شستن لباس نجس شده با ادرار در ماشين لباس شويي، آيا در آن متنجس اول به حساب مي‏آيد يا متنجس دوم، به گونه‏اي که لباس شسته بيرون از ماشين را نجس نمي‏کند، يا اينکه واجب است دَرَ آن‎را تطهير کنيم؟

تطهير در لباسشوئي واجب نيست، زيرا به تبع تطهير، لباس پاک مي‏گردد.