اگر انسان دست مرطوبش را بر سگ يا خوک بگذارد و سپس با دست مرطوب شخص ديگر تماس گيرد، در اين صورت دست شخص ديگر نجس مي‏گردد يا نه؟

اگر انسان دست مرطوبش را بر سگ يا خوک بگذارد و سپس با دست مرطوب شخص ديگر تماس گيرد، در اين صورت دست شخص ديگر نجس مي‏گردد يا نه؟

بلي، به نجاست دست آن شخص حکم مي‏کنيم، اما دست او چيزهاي ديگر را که به صورت مستقيم و مرطوب با آن در تماس است، نجس نمي‏کند.