مبلماني است که سالها پيش نجس شده است، محلي را که نجس شده است به ياد نمي‏آورم، آيا به نجاست اين مبلمان حکم کنيم؟

مبلماني است که سالها پيش نجس شده است، محلي را که نجس شده است به ياد نمي‏آورم، آيا به نجاست اين مبلمان حکم کنيم؟

اين مورد علم اجمالي به نجاست به حساب مي‏آيد، و تا هنگامي که مکلف يقين پيدا نکند که با خود محل نجاست تماس نيافته است، بايد بنا را بر طهارت محلي بگذارد که با مبلمان تماس يافته است.

س246: اگر مکلف علم اجمالي