اگر مکلف علم اجمالي به نجا

اگر مکلف علم اجمالي به نجاست يکي از طرف هاي فرش داشته باشد، حال اگر فرض شود در يکي از اطراف فرش آب بريزد و دست هم، به همان گوشه تماس يابد، آيا به نجاست دست حکم کنيم يا نه؟

حکم به نجاست دست نمي‏کنيم.