اگر علم داشته باشيم که فرش يا مکاني نجس است اما نتوانم به صورت خاص، محل آن‎ را معين سازيم در اين صورت تکليفم چيست؟

اگر علم داشته باشيم که فرش يا مکاني نجس است اما نتوانم به صورت خاص، محل آن‎ را معين سازيم در اين صورت تکليفم چيست؟

اگر قصد تطهير داشته باشي بايد قطعه اي را که علم اجمالي به حصول نجاست در آن داري، تطهير کني. ودر صورت عدم يقين محل نجاست، اگر چيزي به جايي از قطعه بخورد، بنا را بر پاکي آن مي‏گذاريم.