اگر دست فردي متنجس باشد آيا واجب است که شخص مصافحه کننده را از آن مطلع سازد تا از نجاست واقعي در هنگام خوردن يا نماز خواندن دوري کند؟

اگر دست فردي متنجس باشد آيا واجب است که شخص مصافحه کننده را از آن مطلع سازد تا از نجاست واقعي در هنگام خوردن يا نماز خواندن دوري کند؟

اين کار واجب نيست، گرچه گفتن آن بهتر است.