اگر در حصول نجاست شک داشته باشيم، آيا تحقيق درباره آن واجب است يا نه؟

اگر در حصول نجاست شک داشته باشيم، آيا تحقيق درباره آن واجب است يا نه؟

واجب نيست.