حكم آب قليلي که براي رفع آلودگي و نجاست استفاده شده، چيست؟

حكم آب قليلي که براي رفع آلودگي و نجاست استفاده شده، چيست؟

آب استفاده شده در رفع آلودگي را «آب غساله» مي‏نامند. و آب غساله يعني آبي که از جسم نجس شده جدا گردد، که سه حالت دارد:

الف: آبي که براي از بين بردن عين نجاست استفاده شده است، که اين آب، نجس است.

ب: آبي که از شستشوي بار دوم به جا مي‏ماند، که اين هم نجس است، مثلاً آب موجود درظرفي که واجب است سه بار شسته شود، لذا آب غساله‏اي که از شستشوي بار دوم به جا مي‏ماند هم نجس است.

پ: آبي که براي طهارت مي‏ريزيم (آب سوم) و پاکي با آن محقق مي‏شود؛ اين آب پاک است و جايز است براي بار دوم هم جهت رفع حدث يا نجاست، استفاده شود، به جز آب استنجاء، زيرا علي‎رغم اينکه اين آب اگر شرايطش محقق شود، پاک است، اما نمي‏توان با آن رفع حدث يا نجاست کرد. آب استنجاء آبي است که براي پاک کردن مخرج غايط بکار مي‏رود.