منظور از آب استفاده شده در رفع حدث اصغر و رفع حدث اكبر، چيست؟

منظور از آب استفاده شده در رفع حدث اصغر و رفع حدث اكبر، چيست؟

منظور از آن دو، آبي است كه بعد از پاك كردن حدث اصغر و اكبر به جا مي‏ماند، يعني حدث اصغر، كه موجب وضو مي‏شود و حدث اكبر، كه موجب غسل مي‏گردد، مثلا اگر فرض شود ما روي طشت، وضو مي‏گيريم آبي كه از وضوي ما داخل طشت جمع مي‏شود، آب به کار رفته در رفع حدث، مي‏گويند.