آيا آب استفاده شده براي رفع حدث، پاك كنندة چيزهاي ديگر هست؟

آيا آب استفاده شده براي رفع حدث، پاك كنندة چيزهاي ديگر هست؟

آب استفاده شده در طهارت از حدث اكبر و اصغر به خودي خود پاك است و پاك كنندة چيز ديگر هم هست. و جايز است براي بار دوم هم در رفع كردن حدث اصغر يا پاك كردن نجاست، استفاده شود.