آيا آبي كه با آن غسل ميت داده اند، نجس است؟ و نمي توان با آن حدث يا نجاستي راپاک كرد؟

آيا آبي كه با آن غسل ميت داده اند، نجس است؟ و نمي توان با آن حدث يا نجاستي راپاک كرد؟

با وجود اين كه بدن انسان مرده، نجس است و تنها پس از غسل‏هاي سه گانه پاك مي‏شود، ولي اين آب تا زماني كه عين نجاست ديگري در آن نباشد، پاك است و مي‏توان با آن رفع حدث هم كرد.