آيا استفاده از استخوان و سرگين، براي تميز كردن مخرج غائط جايز است؟

آيا استفاده از استخوان و سرگين، براي تميز كردن مخرج غائط جايز است؟

احتياط واجب اين است كه از امثال استخوان و فضله‌ي چارپايان در پاك كردن مخرج غائط استفاده نگردد و طهارت، با آنها به دست نمي‏آيد.