آيا كلري كه به آب اضافه م

آيا كلري كه به آب اضافه مي‏شود، آن‎را از مطلق بودن خارج مي‎كند؟ با اينكه بخاطر افزودن آن به آب، طعم و بوي آب تغيير مي‏كند؟ آيا مي‏توان با آن آب، رفع حدث و نجاست كرد؟

در چنين موردي، آب از مطلق بودنش خارج نمي‏شود و لذا به محض برخورد با نجاست، نجس نمي‏گردد، و چنان‎که ذکر کرديم، چنين آبي، معتصم است و مي‏تواند رفع حدث يا نجاست كند.