آي

آيا آب باران مخلوط با غبار هوا كه رنگش تغيير مي كند و كدر مي‏شود، مضاف به حساب مي‏آيد؟ و آيا لباس نجس از طريق بارش اين باران بر آن، پاك مي‏گردد؟

واضح است كه صرف اين اختلاط، آن‎را مضاف نمي‏سازد و با اين شرايط، لباس هم با آن پاك مي‏شود.