هنگام پاك كردن لباس احرام، اگ

هنگام پاك كردن لباس احرام، اگر رنگ آب بخاطر شستن لباسهاي رنگي، تغيير كرد، آيا با اين آب لباس احرام پاك مي‏شود؟ و اگر پاك نمي‏شود حكم حج هايي كه محرم با آن انجام داده چيست؟

اگر آب مضاف باشد، به محض ريختن اين آب و در خلال نفوذ آن به درون لباس، لباس نجس، پاك نمي‏شود ولي اگر آب در خلال نفوذش در لباس، ولو براي يك لحظه، خالص و صاف گردد، براي طهارت لباس كافي است، حتي اگر بعد از آن رنگ آب به وسيله لباس نجس، تغيير كند و حتي به فرض نجس بودن لباس احرام، فهميدن نجاست آن پس از انجام احرام، به صحت حج ضرري نمي‏رساند. بايد توجه داشت اين حکم براي زماني است که تغيير رنگ آب به حدي باشد که آن‎را تبديل به آب مضاف کند، وگرنه تغيير رنگ جزئي، ضرري به مطلق بودن آب نمي‏رساند.