پاك كردن چيز نجس با آب قليل يا زياد يا آب باران چگونه صورت مي‌گيرد؟

پاك كردن چيز نجس با آب قليل يا زياد يا آب باران چگونه صورت مي‌گيرد؟

تطهير هر چيز نجس، چه بدن، لباس و غير آن، به جز ظرفها، بعداز اينكه عين نجاست، به هر نحوي برطرف شد، با يكبار شستن با آب، چه آن آب كم باشد يا زياد و چه آن آب راكد باشد يا جاري، و يا آب باران باشد، محقق مي‏شود و اين حکم در مورد همة نجاسات از جمله ادرار، يکي است، ولي ظروف با آب قليل بايد سه مرتبه تطهير شود و اگر آب بيش از قليل بود يكبار كفايت مي‏كند، مگر ظرفي كه سگ در آن ليس زده است، که ‌بايد قبل از شستن، با آب مخلوط به خاك، خاك مالي شود. اگر آب قليل باشد 2 بار، ولي اگر آب بيشتر از قليل باشد، يكبار آن‎را تطهير و تميز كرد و هر وقت موش صحرايي نه موش معمولي، در ظرف مرده باشد، بايد چه آب قليل باشد و چه کثير [زياد]، هفت مرتبه شسته شود. اين حکم خوك را هم شامل مي شود.