آيا لباسي كه اثري از مني، ولو رنگ آن، در آن باقي بماند پا

آيا لباسي كه اثري از مني، ولو رنگ آن، در آن باقي بماند پاك است؟ و اگر نجس است آيا لباسهايي هم كه همراه آن شسته شده نجس است؟ و آيا كسي که مدت زماني را با اين لباس نماز خوانده باشد، تکرار نمازش واجب است؟

باقي ماندن اثر خون، مني يا مدفوع به پاكي لباس ضرري نمي‏رساند، بلكه با برطرف كردن جرم اين نجاست ها لباس پاك مي‏شود و حتي اگر فرض شود كه جرم نجاست هم در لباس باقي مانده، لباسهاي ديگر كه در ماشين لباسشويي با آن همراه بوده اند، به نجاستش حکم نمي‏کنيم، مگر زماني كه به تماس ساير لباسها با سطح موضع نجاست در لباس نجس، يقين پيدا کنيم و از جهت ديگر اگر فرض شود كه مكلف مدت زماني را در لباس نجس نماز خوانده است در حاليكه اعتقاد به عدم نجس بودن لباس، در اثر برخورد با لباس نجس داشته است، ولي بعداً فهميده كه لباس نجس بوده است، نمازهاي قبلي وي صحيح است و واجب نيست آنها را قضا يا اعاده كند.